Jesteś na archiwalnej stronie Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Kliknij w poniższy link, aby przejść na aktualną stronę.

Nowy adres: https://izabelin.pl/sp/

Zasady udostępniania informacji publicznych

Udzielanie informacji publicznych przez Szkołę w Izabelinie określają w szczególności następujące przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz.1198 ze zm.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz.1228).

Informacje publiczne w rozumieniu przepisów ustawy są udzielane na wniosek zainteresowanego, jednakże wyłącznie te, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz te, które nie są powszechnie dostępne w organach promulgacyjnych lub Bibliotece Szkoły (ustawy, statuty, regulaminy wewnętrzne, regulaminy pracy i wynagradzania etc.).

Informacje publiczne są udzielane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku, pod warunkiem,  że udzielanie informacji nie jest ograniczone w zakresie i na zasadach przewidywanych w przytoczonych wyżej przepisach, a w szczególności, gdy informacja jest prawnie chroniona. Jeżeli informacja nie może być udzielona w przewidywanym ustawą terminie Szkoła jest zobowiązana do powiadomienia wnioskodawcy o tym fakcie, wskazując jednocześnie powody opóźnienia oraz podając termin w jakim informacja zostanie udostępniona - nie dłuższy jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji następuje w formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne jakimi dysponuje Szkoła nie pozwalają na udostępninie zgodnie z życzeniem wnioskodawcy. W takim przypadku Szkoła powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku udzielenia informacji w określonej formie, wskazując jednocześnie sposób i formę w jakiej informację jest w stanie udostępnić. W terminie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu. Jeżeli taki wniosek nie zostanie złożony, postępowanie umarza się.

Jeżeli Szkoła odmawia udzielenia informacji lub postępowanie umarza się, Dyrektor Szkoły wydaje decyzję w tej sprawie - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy. Od decyzji wydanej w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie - zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy.

 

2012-05-22
Antoni Zych