Załatwianie spraw

Czas pracy sekretariatów na bieżący rok szkolny podawany jest w zakładce Kontakt

        

 

          Sprawy załatwia się bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem, że interesariusz przedstawia wszystkie informacje i dokumenty niezbędne w określonym postępowaniu.

           Zasadą jest pisemne załatwianie spraw, niekiedy z użyciem przygotowanych przez szkołę formularzy. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwia się w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma.

           Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów:

           w poniedziałki w godz. 9.00 - 11.00

           w środy w godz. 14.00 - 16.00 oraz w dni zebrań

 

Tryb składania skarg i wniosków

          Skargi i wnioski w formie pisemnej można składać w sekretariatach szkół w godzinach urzędowania lub przesyłać faxem na nr  (22) 722 - 75 - 71.

          Skargi i wnioski można także składać ustnie do protokołu bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły w oznaczonych dniach przyjęć.

          Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

          Wnioski pisemne składane zbiorowo (w imieniu grupy rodziców) muszą dodatkowo zawierać  j e d e n  wskazany adres do korespondencji -  pisemna odpowiedź zostanie wysłana na tenże adres. Podpisy zbierane pod wystąpieniami zbiorowymi muszą znajdować się bezpośrednio pod treścią wystąpienia. Umieszczanie podpisów na dołączanej oddzielnie karcie  lub brak adresu do korespondencji powoduje  pozostawienie wniosku  bez rozpoznania. 

          

         

2012-05-21
Antoni Zych