Załatwianie spraw

Czas pracy sekretariatów obu szkół:  7,30 - 15,30

          w wybrany dzień tygodnia czas pracy sekretariatów jest wydłużony:

          sekretariat przy ul. Wojska Polskiego 5 jest czynny dłużej w każdy wtorek - do godz. 17,30

          sekretariat przy ul. 3 Maja 49 jest czynny dłużej w każdy czwartek  - do godz. 17,30

 

          Sprawy załatwia się bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem, że interesanci przedstawią wszystkie informacje i dokumenty niezbędne w określonym postępowaniu.

           Zasadą jest pisemne załatwianie spraw, niekiedy z użyciem przygotowanych przez szkołę formularzy. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwia się w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma.

           Dyrektor Zespołu przyjmuje interesantów:

           w poniedziałki w godz. 8,00 - 10,00

           w czwartki w godz. 14,00 - 17,00 oraz w dni otwarte

 

Tryb składania skarg i wniosków

          Skargi i wnioski w formie pisemnej można składać w sekretariatach szkół w godzinach urzędowania lub przesyłać faxem na nr  (22) 722 - 75 - 71.

          Skargi i wnioski można także składać ustnie do protokołu bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu w oznaczonych dniach przyjęć.

          Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

          Wnioski pisemne składane zbiorowo (w imieniu grupy rodziców) muszą dodatkowo zawierać jeden wskazany adres do korespondencji -  w przeciwnym razie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

          

         

2012-05-21
Antoni Zych