Konkurs plastyczny „EkoSzkoła”

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym  „EkoSzkoła-edycja V”, który zorganizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja działań związanych z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska prowadzonych w szkołach podstawowych oraz kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa mazowieckiego.

Praca plastyczna uczestnika Konkursu, powinna być wykonana przez ucznia samodzielnie, dowolną techniką przy użyciu w szczególności surowców wtórnych lub przedmiotów pochodzenia naturalnego.

Temat pracy powinien odzwierciedlać dotychczasowe działania szkoły (do której uczeń uczęszcza) na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych (np. akcje Sprzątanie Świata, Święto Ziemi, projekt Zbieram to w szkole itp.).

Prace należy składać od 26.09.2022 do 7.10.2022 roku (do pojemnika, który znajduje się przy wejściu w holu głównym).

Wyboru laureatów Konkursu dokonuje komisja konkursowa powoływana przez Zarząd Funduszu.

Komisja stosuje następujące kryteria oceny w Konkursie:

-  dotychczasowa działalność szkoły na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych;

- nawiązanie pracy konkursowej do celu Konkursu;

- kreatywność pracy konkursowej;

- estetyka wykonania pracy.

Każda praca konkursowa powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko ucznia oraz klasa. Do pracy należy dołączyć również uzupełnione oświadczenie opiekuna (zgoda na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych). Uczestnicy niespełniający warunków regulaminu Konkursu podlegają wykluczeniu z Konkursu.

Szkolni Koordynatorzy konkursu: Grażyna Halesiak-Kopik, Paulina Wiśniewska

2022-09-22
Barbara Szummer  

Pobierz pliki