Jesteś na archiwalnej stronie Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Kliknij w poniższy link, aby przejść na aktualną stronę.

Nowy adres: https://izabelin.pl/sp/

Wyprawka szkolna dla uczniów klas 1-4 2012/2013

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

Na podstawie rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/2013:

1. uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 504 zł netto (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)) - od dnia 1 listopada 2012 r. wynosić będzie 539 zł

2. uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe 351 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)) - od dnia 1 października 2012 r. będzie wynosić 456 zł

3. uczniom z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 351 zł netto na osobę, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: (ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej)

4. uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

4) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Druki wniosków dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5 oraz przy ul. 3 Maja 49.

Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w terminie do dnia 6 września 2012 r. Termin ten obowiązuje także w przypadku osób, które spełniają zwiększone kryterium dochodowe tj. 456 zł zamiast 351 zł na osobę od października 2012 r. lub 539 zł zamiast 504 zł od listopada 2012 r.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów oświadczenie o wysokości dochodów

2) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego

3) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

4) w przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów niepełnosprawnych do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

5) w przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.

Kwoty dofinansowania:

Kwota

dofinansowania

Osoby uprawnione

180 zł

uczeń klas I-III szkoły podstawowej

210 zł

1) uczeń klasy IV szkoły podstawowej

2) uczeń niepełnosprawny kształcący się w klasach IV-VI szkoły podstawowej

325 zł

uczeń niepełnosprawny kształcący się w gimnazjum

352 zł

uczeń niepełnosprawny kształcący się w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym, w klasach II-III liceum profilowanego, w technikum

Zwrot poniesionych kosztów:

Zwrot kosztów zakupu podręczników będzie dokonany na podstawie przedłożonej faktury VAT, rachunku, paragonu wystawionego na ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub oświadczenia o zakupie podręczników (do oświadczenia należy załączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”).

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy, określonej w powyższej tabeli, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

 

2012-08-29
Grzegorz Psuja