Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Izabelinie na rok szkolny 2021/2022

Informacje ogólne dotyczące przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Izabelinie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Izabelinie mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Pod uwagę będą brane kryteria określone przez organ prowadzący.

3. Rekrutację będzie przeprowadzać komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izabelinie.

4. Komisja rekrutacyjna rozpatrzy kryteria uchwalone przez Radę Gminy Izabelin:

1) uczniowie, których rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w szkole, do której ubiega się o przyjęcie;

2) uczniowie, których rodzice pracują na terenie lub na rzecz Gminy Izabelin;

3) uczniowie zamieszkujący w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Izabelin.

5. Potwierdzeniem spełnienia przez dziecko kryteriów zawartych w punkcie 4 jest złożenie oświadczeń, które rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.

6. Przewodniczący komisji w ustalonym terminie może:

1) zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach;

2) zwrócić się do Wójta Gminy Izabelin celem potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach;

3) w przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

7. Listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości umieszczając ją na tablicy ogłoszeń w holu głównym budynku szkoły w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji (nazwiska dzieci zapisane w kolejności alfabetycznej). Następnie rodzic składa pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do szkoły.

8. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości umieszczając je na tablicy ogłoszeń w holu głównym budynku szkoły w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji (nazwiska dzieci zapisane w kolejności alfabetycznej).

9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, przeprowadzane będzie postępowanie uzupełniające, które zostanie zakończone do końca sierpnia.

10. Karty zgłoszenia i wnioski należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5 w godzinach pracy sekretariatu od 15 lutego 2021 r. do 26 marca 2021 r.

2021-02-09
Barbara Szummer  

Pobierz pliki