Zakończenie projektu systemowego

„Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Poddziałanie 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych).

Projekt przeznaczony był dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Izabelinie i realizowany był w roku szkolnym 2013/2014. Zajęcia odbywały się w małych grupach, z podziałem na poziomy wiekowe. W ramach projektu 217 uczniów uczestniczyło w bezpłatnych zajęciach aktywizujących ich do nauki i uwzględniających indywidualizację pracy z nimi. Były to zajęcia niwelujące trudności szkolne w czytaniu, pisaniu i liczeniu oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci w zakresie matematyczno-przyrodniczym, pracy z komputerem oraz o charakterze plastyczno-technicznym. Metody i formy prowadzenia zajęć spowodowały, że uczniowie chętnie w nich uczestniczyli, o czym świadczą wyniki ankiet ewaluacyjnych.Wszystkie zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków przeznaczonych na realizację projektu.

Udział uczniów klas 1-3 w projekcie „Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci” na pewno wpłynął korzystnie na ich ogólny rozwój, uwrażliwił na piękno otaczającego świata, nauczył otwartości i poszerzył horyzonty dzieci, co niewątpliwie ma przełożenie na podniesienie jakości pracy izabelińskiej szkoły.

Warto przypomnieć, że zakończony projekt był już trzecim z projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w latach 2010-2014 wśród uczniów klas 1-3 naszej szkoły.

Koordynator projektu: Barbara Szummer

2014-09-10
Barbara Szummer