"Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci"

Projekt systemowy „Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Poddziałanie 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych). Projekt realizowany w naszej szkole od października 2013 r. do czerwca 2014 r. Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice klas I – III uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Izabelinie. W ramach projektu dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach aktywizujących je do nauki i uwzględniających indywidualizację pracy z nimi.

Koordynator projektu: Barbara Szummer

Zajęcia komputerowe dla uczniów zdolnych

Zajęcia komputerowe dla dzieci uzdolnionych rozpoczęły się w październiku 2013 r. Zakończenie cyklu przewidziane jest na czerwiec 2014 r. W zajęciach uczestniczy pięćdziesięciu uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich naszej szkoły. Dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział, o czym świadczy blisko stuprocentowa frekwencja na zajęciach oraz bardzo pozytywne opinie uczniów w ankiecie ewaluacyjnej. Młodzi „informatycy” bardzo chętnie wykorzystują komputer w wielu sferach swojej działalności. Są jednak wśród nich takie, którym dzieci poświęcają szczególnie wiele uwagi. Do ulubionych przez uczniów form pracy z komputerem należą: wszelkie prace graficzne (Word, Paint, Tucan itp.), praca z Internetem (wyszukiwanie informacji, komunikowanie się), tworzenie prezentacji multimedialnych (Power Point), gry multimedialne oraz programowanie w prostych aplikacjach typu Logomocja. Dzieci z pasją tworzą także różnorodne formy użytkowe, takie jak zaproszenia, dyplomy, ogłoszenia, plakaty itp., wykorzystując w tym celu programy Word i Paint, które mogą wydrukować, wykorzystując różnorodne opcje drukowania, aby krytycznie spojrzeć na efekt końcowy i nanieść ewentualne poprawki. Wszyscy uczestnicy zajęć wyrażają chęć ponownego uczestnictwa w podobnych projektach, co świadczy o rozbudzaniu ich zainteresowań i pasji oraz potrzeby zdobywania nowych doświadczeń.

Beata Wieczorek - nauczyciel prowadzący zajęcia komputerowe

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla uczniów zdolnych

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas I-III biorą udział w pozalekcyjnych unijnych zajęciach matematyczno-przyrodniczych dla uczniów zdolnych. Głównym celem tych zajęć jest:

• rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;

• pogłębienie matematyczno –przyrodniczych zainteresowań;

• kształcenie praktycznych umiejętności uczniów poprzez podejmowanie atrakcyjnych i zróżnicowanych zadań, które wykraczają poza aktualne wiadomości i umiejętności dziecka.

Na zajęcia uczęszcza 48 osób (w tym 25 dziewczynek, 23 chłopców). Uczniowie biorący udział w zajęciach zostali wyłonieni w wyniku przeprowadzonej rekrutacji.

Zajęcia odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla każdej z sześciu grup - zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zajęcia prowadzone są zarówno w salach, jak i w terenie. Podczas zajęć wykorzystywane są zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne: programy komputerowe np. pakiet programów edukacyjnych Mango - Przygoda na Ziemi, Przygoda z pogodą, Przygoda w kosmosie, układ słoneczny, fala matematyczna, zestawy warzyw i owoców, gry planszowe. Uczniowie pracują z mapą, globusem, prowadzą obserwacje i pomiary, rozwiązują krzyżówki i quizy matematyczno-przyrodnicze. Dobór tematyki zajęć pozwala na rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych, rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości matematyczno-przyrodniczej. Najczęściej stosowanymi forami pracy podczas zajęć są zarówno praca indywidualna, podczas, której dzieci zmagają się z sudoku, tangramami, krzyżówkami i dyktandami matematycznymi, magicznymi kwadratami oraz piramidami, jak również praca w grupach, która wymagała od dzieci lepszego poznania (uczniowie z różnych klas w jednej grupie), uczy współpracy, ale też wspólnej odpowiedzialności za efekt pracy. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody i matematyki.

Iwona Zaleska –Rolewicz - nauczyciel prowadzący zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Zajęcia plastyczno-techniczne dla uczniów uzdolnionych

Zajęcia unijne skupiające dzieci z klas I-III utalentowane artystycznie w kierunku plastyczno-technicznym popularnie zwane są Kołem Artysta. Od października co tydzień każda z sześciu ośmioosobowych grup uczestniczy w warsztatach. Mają one na celu rozwijanie postawy twórczej oraz zdolności i umiejętności plastyczno-technicznych. Zajęcia wyzwalają w dzieciach autentyczną radość tworzenia, czynną aktywność poznawczą, zaangażowanie emocjonalne na skutek kontaktu z dziełami sztuki, odkrywania i łączenia różnorodnych technik plastyczno-technicznych, częstej zmiany materiałów oraz stosowania zróżnicowanych metod, form i środków nauczania w tym także multimediów. Zabawa i praca w małej grupie: farbami, kredkami, skrawkami sznurka czy tasiemki, sztuką tworzenia z papieru, gazet, liści czy wycinania kształtów z ziemniaka albo malowania za pomocą patyczka i słomki, pozwala dziecku doświadczać i eksperymentować w nowych technikach plastycznych oraz obserwować efekty swojej pracy. Wypowiadanie się w formie plastycznej daje dziecku dużo radości i zadowolenia, a ładunek emocjonalny, który niesie ze sobą sztuka tworzenia szalenie wspomaga rozwój dzieci w tej dziedzinie. Prace powstające na naszych zajęciach są regularnie eksponowane na szkolnych korytarzach i mogą je podziwiać rodzice, a także inni uczniowie. Zapewne tego typu wystawy plastyczne przynoszą dzieciom satysfakcję i podwyższają ich samoocenę, a dodatkowo pomagają kształtować estetykę u wszystkich dzieci oraz pobudzają wrażliwość na piękno całej społeczności szkolnej.

Edyta Poniatowska - nauczyciel prowadzący zajęcia plastyczno-techniczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przeznaczone są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz nabywania umiejętności matematycznych. Zajęcia odbywają się w małych grupach, z podziałem na rodzaj trudności edukacyjnych i wiek dziecka. Mała liczebność grup pozwala na indywidualizację pracy z uczniem. Stosowane różnego rodzaju metody edukacyjne, formy organizacyjne oraz środki dydaktyczne mają na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem usprawniania zaburzonych funkcji: analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, koncentracji uwagi, sprawności grafomotorycznej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania mają na celu doskonalenie umiejętności i sprawności czytania i pisania, czytania ze zrozumieniem oraz kształtowania myślenia ortograficznego. Celem zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych jest usprawnianie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki; określanie położenia przedmiotów w przestrzeni i względem siebie, doskonalenie orientacji przestrzennej i kierunkowej, rozpoznawanie, nazywanie i porównywanie figur geometrycznych, klasyfikowanie i porównywanie obiektów oraz rozwijanie umiejętności rachunkowych oraz umiejętności praktycznych w zakresie pomiaru długości, ciężaru, czasu i pieniędzy. Podczas tych zajęć dzieci uczestniczą w wielu grach i zabawach dydaktycznych mających na celu niwelowanie dysfunkcji rozwojowych będących przyczyną niepowodzeń szkolnych. Na zajęciach wykorzystujemy pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu unijnego. Dzięki nim zajęcia są bardziej atrakcyjne dla dzieci i chętniej na nie uczęszczają.

Beata Brzozowska, Agnieszka Żurawska - nauczyciele prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

2014-04-25
Barbara Szummer