REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W II EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas 1-3"

Nr:UDA-POKL.09.01.02-14-094/13-00

§ 1. Informacje ogólne

1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie systemowym „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

2. Beneficjentem (projektodawcą) jest Gmina Izabelin.

3. Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” jest realizowany przez Zespół Szkół w Izabelinie Szkoła Podstawowa w terminie od 28.10.2013 r. do 28.06.2014 r.

4. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I – III Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego prowadzonej przez Gminę Izabelin.

5. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 358 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Izabelin poprzez indywidualizację procesu kształcenia w okresie od 28.10.2013 r. do 28.06.2014 r. Prowadzone będą zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce oraz dla dzieci uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo, informatycznie oraz plastyczno-technicznie.

6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2. Oferowane formy wsparcia

1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

a. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

b. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

c. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych,

d. zajęcia komputerowe rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych,

e. rozwijające zdolności plastyczno-techniczne uczniów.

2. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć.

3. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć, rodzaju zajęć, liczbie zajęć oraz liczebności grup.

4. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez nauczyciela z dyrektorem szkoły.

5. Uczeń / uczennica może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.

§ 3. Uczestnicy i uczestniczki projektu

1. Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klasy I – III uczęszczający (a) do Szkoły Podstawowej;

a. u którego zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju;

b. uzdolnieni, potrzebujący indywidualnego podejścia.

2. Udział uczestnika/ uczestniczki w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica/ opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym.

§ 4. Rekrutacja

1. Rekrutacja będzie prowadzona w październiku 2013 r.

2. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.

3. W szkole powołana zostanie przez Koordynatora Projektu Komisja Rekrutacyjna. Skład Komisji proponuje dyrektor szkoły.

4. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę uczniów i uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową.

5. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem Protokołu z rekrutacji oraz podaniem rodzicom/prawnym opiekunom informacji o zakwalifikowaniu dziecka do uczestnictwa w projekcie lub umieszczeniu go na liście rezerwowej.

6. Dokumentacja procesu rekrutacji znajduje się u koordynatora projektu.

7. Koordynator zatwierdza listy uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

8. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zakwalifikowanego do udziału w projekcie wypełniają Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć.

§ 5. Obowiązki uczestników i uczestniczek

1. Każdy rodzice/prawny opiekun uczestnika projektu zobowiązuje się do:

a. systematycznego udziału dziecka w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć;

b. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach;

c. zapoznania się z treścią i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

2. Udzielania wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:

a. przerwania przez uczestnika / uczestniczkę nauki w szkole;

b. naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasady współżycia społecznego i norm etycznych obowiązujących w szkole;

c. rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w projekcie.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 września 2013 roku i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.

2. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Koordynatora Projektu.

 

2013-10-18
Barbara Szummer