"Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas 1-3" II edycja

Szkoła Podstawowa w Izabelinie drugi raz uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację systemowego projektu „Indywidualizacja procesu nauczania”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Poddziałanie 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Projekt realizowany będzie w naszej szkole od października 2013 r. do czerwca 2014 r. Uczestnikami projektu będą uczniowie i uczennice klas I – III uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Izabelinie:

• u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju,

• uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego wsparcia.

Projekt zakłada zorganizowanie dodatkowych, bezpłatnych zajęć aktywizujących dzieci do nauki i uwzględniających indywidualizację pracy z nimi. Obejmuje on następujące formy:

• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych,

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie pracy z komputerem,

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastyczno-technicznie.

Zajęcia te będą stwarzały uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego, usprawnianie procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz innych trudności szkolnych. Uczniowie, którzy przystąpią do projektu będą mieli również niepowtarzalną szansę udoskonalenia swoich umiejętności, poszerzenia wiedzy oraz zastosowania jej w praktyce.

Zajęcia będą prowadzone razy tygodniu w bieżącym roku szkolnym w grupach kilkuosobowych. Podczas zajęć zostaną wykorzystane nowoczesne pomoce dydaktyczne zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja będzie prowadzona do końca październiku 2013 r. i odbywać się będzie wg opracowanego regulaminu zgodnego z wytycznymi projektu, w tym również zgodnie z polityką równych szans oraz równości płci. Dodatkowo w ramach rekrutacji wśród uczniów uzdolnionych (wytypowanych przez zespół nauczycieli lub zgłoszonych przez rodziców) zostały przeprowadzone testy sprawdzające poziom ich umiejętności. Natomiast uczniowie uzdolnieni plastyczno-technicznie wykonali prace plastyczne wg ustalonych kryteriów.

Mamy nadzieję, że systematyczny udział dzieci w planowanych zajęciach ułatwi im osiągnięcie sukcesu edukacyjnego i sprawi, że szkoła stanie się jeszcze bardziej przyjazna.

2013-10-10
Barbara Szummer