Zakończenie projektu

"Indywidualizacja procesu nauczania”

Od 20 lutego 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Izabelinie w klasach 1-3 był realizowany systemowy projekt „Indywidualizacja procesu nauczania” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Poddziałanie 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych).

W ramach projektu odbywały się dodatkowe, bezpłatne zajęcia aktywizujące dzieci do nauki i uwzględniające indywidualizację pracy z nimi. Dwa rodzaje z tych zajęć przeznaczone były dla uczniów zdolnych i rozwijały ich umiejętności w zakresie matematyki, przyrody i korzystania z komputera. Inne wspierały dzieci w zakresie pisania, czytania i uczenia się matematyki. Były też zajęcia, które pomagały budować uczniom właściwe relacje społeczne - kształtować czynną postawę w zakresie organizowania czasu wolnego i kultury życia codziennego.Na wszystkie zajęcia dzieci uczęszczały bardzo chętnie, gdyż odbywały się one w małych grupach i była to nauka przez zabawę.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu stwarzały uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego, usprawniały procesy psychomotoryczne istotne w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Niewątpliwie uczniowie, którzy brali udział w projekcie rozwinęli swoje umiejętności, poszerzyli wiedzę i potrafią zastosować ją w praktyce. Poza tym, co jest chyba najistotniejsze, dydaktycy bazowali na tym, co potrafiły dzieci, kompensowali ich umiejętności i jednocześnie dowartościowywali uczniów.

Podczas zajęć w ramach projektu były wykorzystywane pomoce dydaktyczne zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą nadal służyć uczniom naszej szkoły.

Bardzo dziękuję organowi prowadzącemu - Gminie Izabelin za wsparcie i współpracę, dzięki której najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół w Izabelinie mogli rozwijać swoje umiejętności i czerpać z tego wiele satysfakcji.

Koordynator projektu Barbara Szummer

2013-07-19
Barbara Szummer