III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Organizoatorem konkursu jest KRUS. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy – do pobrania na stronie KRUS) należy przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

OR KRUS w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie:

warszawa@krus.gov.pl

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie:

www.krus.gov.pl

2022-01-14
Magdalena Majdańska-Kozak