Struktura organizacyjna

      Zespół Szkół w Izabelinie, z siedzibą przy ul. 3 Maja 49, został utworzony uchwałą Rady Gminy Izabelin nr LIII/340/02 z dnia 5 czerwca 2002 r.

      Zespół tworzą dwie szkoły publiczne (w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm):

  • Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego - prowadząca kształcenie w cyklu sześcioletnim (I i II etap edukacyjny),
  • Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza - prowadzące kształcenie w cyklu trzyletnim (III etap edukacyjny).

      Zespół ma federacyjną strukturę organizacyjną (stanowi tak art. 3 ust. 1 Statutu Zespołu).  Odrębność zachowują Rady Pedagogiczne i Samorządy Uczniów obu szkół, z wyjątkiem Rady Rodziców, która zakresem kompetencji obejmuje cały Zespół.

      Dyrektor Zespołu  jest dyrektorem każdej ze szkół połączonych w zespół (art. 62 ust. 2 ustawy).

      Funkcjonowanie Zespołu Szkół w Izabelinie (na podstawie art. 62 ust. 5b  ustawy) po dokonaniu szczegółowej analizy uchwały Rady Gminy Izabelin wraz z załącznikami pozytywnie zaopiniował Mazowiecki Kurator Oświaty decyzją z dnia 25 marca 2005 r.

                                                     Kierownictwo:

      Dyrektor Zespołu                                                             Antoni Zych

      Wicedyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych         Ryszard Górka

      Wicedyrektor Gimnazjum                                                Magdalena Majdańska-Kozak

      Wicedyrektor Szkoły Podstawowej                                 Anita Fieducik

      Wicedyrektor ds. Edukacji Wczesnoszkolnej                  Barbara Szummer

 

 

2012-05-21
Antoni Zych