Wyprawka szkolna 2014

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest w roku szkolnym 2014/2015 przewidziana dla uczniów uczęszczających do klasy drugiej i trzeciej szkoły podstawowej (225 zł) oraz klasy szóstej (325 zł), a także dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na klasę.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 539 zł.

Wyjątkowo, kryterium inne niż dochodowe, może być zastosowane ze względu na szczególne warunki ekonomiczne lub społeczne (wielodzietność, niepełnosprawność, zdarzenia losowe), ale tylko dla ograniczonej przepisami liczby uczniów (5% dzieci objętych programem w danej gminie).

Wnioski składają w szkołach zainteresowani rodzice do dnia 15 września 2014 r. - druki do pobrania w sekretariatach.

Do wniosku należy dołączyć: 

  • zaświadczenie o wysokości dochodów (lub zaświadczenie o korzystaniu z zasiłku rodzinnego),
  • uzasadnienie - jeżeli kryterium dochodowe przekracza 539 zł na osobę i jednocześnie występują szczególne warunki ekonomiczne lub społeczne (np. wielodzietność).

Wnioski złożone bez wymaganych dokumentów pozostaną bez rozpatrzenia.

2014-08-20
Antoni Zych