Integracja sensoryczna w izabelińskiej szkole

Integracja sensoryczna jest podstawą kształtowania się prawidłowych reakcji jako odpowiedź na informacje, których dostarczają nam nasze zmysły. Jest to proces rejestrowania, przesyłania, wzmacniania lub hamowania oraz rozpoznawania informacji płynących z otoczenia. Tak więc nasze reakcje i zachowania kształtuje właściwe opracowanie i zintegrowanie informacji, które odbieramy za pomocą zmysłów: słuchu, wzroku, węchu, dotyku, smaku oraz pochodzące z ruchu naszego ciała, systemów: przedsionkowego /odbiera siłę grawitacji i rejestruje wrażenia pochodzące z ruchu/ i proprioceptywnego /odpowiada za czucie głębokie/. Wszystkie procesy integracji sensorycznej dokonują się w ośrodkowym układzie nerwowym.

Metoda integracji sensorycznej została stworzona na bazie wiedzy z obszarów: neurofizjologii, psychologii i anatomii. Problemy w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych mogą dotyczyć rejestracji bodźców, modulacji /hamowanie i wzmacnianie siły bodźca/, problemów z właściwą reakcją jako odpowiedź na określone bodźce. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego wpływają negatywnie na funkcjonowanie dziecka w różnych obszarach. Mogą być jedną z przyczyn trudności w nauce, opóźniać lub zaburzać kształtowanie się zdolności komunikacyjnych, wpływać na rozwój motoryczny, emocjonalny i społeczny. Jest to jedna z najnowszych kompleksowych metod terapeutycznych. Stosowana z powodzeniem w terapii dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce szkolnej (również ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), nadpobudliwością psychoruchową, a także u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jako metoda wspomagająca stosowana jest również u dzieci z różnego typu zaburzeniami o podłożu neurobiologicznym takich jak: Autyzm, Zespół Aspergera. W zaburzeniach czynności ośrodkowego układu nerwowego – zespole Mózgowego Porażenia Dziecięcego oraz w zespołach genetycznych takich jak np.: Zespół Downa, Zespół Kruchego Chromosomu X.

Opracowano na podstawie: 1. Odowska-Szlachcic B. Terapia integracji sensorycznej, zeszyt 2, wyd. Harmonia, 2011 2. Przyrowski Z. Integracja sensoryczna . Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii, wyd. Empis, 2012

Mając na uwadze wszechstronny rozwój uczniów ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie od tego roku szkoła dysponuje nową, bardzo dobrze wyposażoną salą do terapii integracji sensorycznej. Dlatego też w tym roku nasza szkoła po raz pierwszy przyłączyła się do projektu „Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji Integracji Sensorycznej (SI)”, którego inicjatorem jest Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS).

W dniach od 7 do 12 października 2013 r. na bezpłatne konsultacje w nowo otwartej w naszej szkole sali do terapii integracji sensorycznej zgłosiło się wraz z rodzicami ogółem 22 dzieci w wieku od 2 lat do 11 lat (8 dziewczynek i 14 chłopców). Zdecydowaną większość stanowili uczniowie naszej szkoły oraz dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Izabelin. Bezpłatne konsultacje SI cieszyły się wśród rodziców dużym zainteresowaniem. Wszystkie dostępne terminy zostały bardzo szybko zarezerwowane. Rodzice pytali również o ewentualną możliwość skorzystania z tego typu konsultacji w przyszłości.

W konsultowanej grupie dzieci u 7 z nich nie zaobserwowano większych problemów w zakresie przetwarzania sensorycznego. Dzieci te nie wymagają pogłębionej diagnozy zaburzeń SI. Rodzice tych dzieci, u których ujawniły się dyskretne nieprawidłowości otrzymali zalecenia do pracy w domu.

Na podstawie przeprowadzonej obserwacji klinicznej i wywiadu z rodzicem w przypadku 15 dzieci wskazane jest wykonanie diagnozy zaburzeń SI i udział dziecka w terapii. Ponadto u 2 dzieci oprócz terapii SI ze względu na obserwowane trudności należałoby rozważyć ich udział w treningu słuchowym.

Wychodząc naprzeciw różnego typu trudnościom uczniów z klas 1-3 w tym roku oprócz zajęć terapii SI zorganizowaliśmy również zajęcia „terapia ręki” dla dzieci z problemami grafomotorycznymi. Terapia ręki prowadzona jest również w oparciu o teorię integracji sensorycznej. Zajęcia te także odbywają się w sali do terapii SI.

 Małgorzata Słomczyńska - pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

2013-11-22
Barbara Szummer