Wyprawka szkolna 2013

Wyprawka szkolna dla uczniów klas 1-3 oraz klasy 5 Szkoły Podstawowej na rok szk. 2013/2014.

Na podstawie rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2013” dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 przysługuje uczniom klas 1, 2 i 3 oraz klas 5 Szkoły Podstawowej w Izabelinie.

Dla uczniów klas 1 Szkoły Podstawowej  dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

5% uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji Wójta.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

• kl. 1,2 i 3 szkoły podstawowej - do kwoty 225 zł

• kl. 5 szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł

• w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Druki wniosków dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5 ora z przy ul. 3 Maja 49.

 Wnioski można składać w sekretariatach Zespołu Szkół w Izabelinie do 6 września 2013 r.

2013-08-22
Barbara Szummer