Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na temat organizacji egzaminu ósmoklasisty. Szczegółowe informacje, zwłaszcza na temat możliwego dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu, zostaną także przekazane Rodzicom przez wychowawców podczas najbliższych zebrań.

Ważne terminy!

Do 30 września 2020 r. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

Do 15 października 2020 r. Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (np. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się).

2020-09-07
Anita Fieducik  

Pobierz pliki