Obowiązuje Kodeks postępowania administracyjnego

W związku z nasilającymi się pod koniec roku szkolnego pisemnymi, zbiorowymi wystąpieniami grup rodziców (w różnych sprawach) uprzejmie przypominam, że w załatwianiu tego rodzaju wniosków obowiązują Dyrektora Zespołu postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioski są rejestrowane i archiwizowane.

Wszelkie zbiorowe, pisemne  wystąpienia - oprócz podpisów - muszą zawierać przynajmniej jeden adres do korespondencji, na który Dyrektor Zespołu będzie miał szansę przesłać również  pisemną odpowiedź. Wnioski nie spełniające tych warunków pozostawia się bez rozpoznania, o czym informujemy w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Załatwianie spraw).

Uprzejmie przypominam ponadto, iż rodzice uczniów Zespołu wyłonili w demokratycznych wyborach swoją reprezentację w postaci Prezydiów Rad Rodziców obu szkół. Zdaniem Dyrektora Zespołu różne grupowe inicjatywy nie powinny być podejmowane z pominięciem tych gremiów.

2012-06-20
Antoni Zych