XII Olimpiada Matematyczna Juniorów.

Zawody pierwszego stopnia OMJ składają się z dwóch niezależnych części.

1. Część testowa

W gimnazjach, które zarejestrowały swój udział w OMJ zostanie w dniu 29 września 2016 r. o godz. 9.00 przeprowadzony test pisemny. Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w teście, powinni zgłosić się do swojego nauczyciela matematyki do 23.09.2016 r.

2. Część korespondencyjna

Rozwiązania zadań części korespondencyjnej należy redagować na oddzielnych arkuszach formatu A4, zapisanych jednostronnie. Rozwiązania zadań konkursowych (wszystkich lub części z nich) należy przekazać szkolnemu koordynatorowi OMJ lub przesłać bezpośrednio - listem poleconym - do Komitetu Okręgowego OMJ, właściwego terytorialnie dla szkoły, najpóźniej dnia 17 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Na stronie http://www.omj.edu.pl dostępne są już treści zadań części korespondencyjnej oraz ważne informacje dotyczące zawodów pierwszego stopnia tegorocznej Olimpiady.

2016-09-12
Magdalena Majdańska-Kozak